Wettelijke vermeldingen


Uitgever van de website " seurod.eu ": de Europese Vereniging voor Defensie IVZW

Adres:

Europese Vereniging voor Defensie IVZW

Karmelietenstraat 24, bus 10

B-1000 Brussel België

Telefoon: +32 (0)476.49.04.96

Adres van de website: http://www.seurod.eu/

Bankrekening: IBAN BE52973143984309 BIC ARSPBE22

Ondernemingsnummer: 0651.993.913

RPR (Rechtspersonen Register): BRUSSEL

E-mail adres: info@seurod.eu


Project Manager: Jean Marsia

Ontwerp en ontwikkeling van de website: Stephan Crucifix


Persoonsgegevens


Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en kunnen door de website seurod.eu niet meegedeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de gebruiker.

Overeenkomstig met het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u de volgende rechten: recht op inzage, recht om uw gegevens te corrigeren, recht om uw gegevens te verwijderen.

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te sturen naar info@seurod.eu.


Bijkomende informatie hierover is te vinden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op dit adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.


U kan een bijwerking of een verwijdering van de gegevens vragen die u betreffen en die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, of verouderd zijn, of waarvan de inzameling, de gebruik of de bewaring verboden is bij wet.


Als u ingeschreven bent voor informatiediensten via e-mail, kunt u een verzoek indienen om geen dergelijke mailing meer te ontvangen.


De website van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW behoudt zich het recht voor om toegang tot accounts te verwijderen.


Zie ook: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).


Intellectuele eigendom


De foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden alsook alle werken opgenomen op de website zijn eigendom van de site seurod.eu van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW of van derden die de site seurod.eu van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW gemachtigd hebben om ze te gebruiken.


Deze gehele website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Deze website wordt beschermd in België door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.


Elke reproductie, voorstelling, gebruik of wijziging, door welk procedé ook en op welke drager dan ook, van het geheel of van een deel van de site is strikt verboden, tenzij specifiek toegestaan door de Europese Vereniging voor Defensie IVZW.


De overtreding van een van deze rechten is een schending van het auteursrecht en is strafbaar.


Hyperlinks


Het creëren van hyperlinks door derden naar pagina's of documenten verspreid op deze site is toegestaan op voorwaarde dat dergelijke links niet in strijd zijn met de belangen van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW en dat ze de surfer de mogelijkheid garanderen om de oorsprong en de auteur van het document te identificeren.


De website seurod.eu van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW wijst elke verantwoordelijkheid af voor de websites met een link naar de site seurod.eu van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW.


De resulterende bestanden worden nooit doorgegeven aan derden. In het bijzonder, verkoopt de site seurod.eu van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW geen adressenbestand of mailingbestand.


De links van de website seurod.eu van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW naar andere sites of informatie impliceren niet dat de site seurod.eu van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW producten of diensten aanbeveelt of onderschrijft.


Algemene waarschuwing


Wij streven ernaar om bezoekers van deze site betrouwbare en nauwkeurige informatie aan te bieden. Maar mocht u een afgebroken link, fouten of weglatingen vaststellen, weten wij u dank ons dit te laten weten via e-mail naar info@seurod.eu.


De site seurod.eu van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website up te daten zonder voorafgaande kennisgeving.


De site seurod.eu van de Europese Vereniging voor Defensie IVZW besteedt de grootste zorg aan het verschaffen van relevante, juiste en actuele informatie. Niettemin kan de site Olivaint niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van onjuiste of gebrekkige informatie beschikbaar op de site.


Laatste bijwerking op 18 juni 2018.